Dane teleadresowe:

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wiązownie NIP 532-000-25-81, KRS 0000120781, 05-462 Wiązowna ul. Lubelska 57 ,  tel. 22 789 01 22,  mail@gswiazowna.pl

 konto BS O/Wiązowna 53 8001 0005 2003 0020 0648 0004

=====================================

WZORY OŚWIADCZEŃ DO PRZETARGÓW  

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni„Samopomoc Chłopska” w Wiązownie.

…………………………………………..Wiązowna, dnia ……….………… 2019r................................................

/Nazwa i adres zamieszkania Uczestnika licytacji/

GS „ SCH” w Wiązownie ul. Lubelska 57

O Ś W I A D C Z E N I E

Oakceptacji warunków uczestnictwa w przetargu (licytacji ustnej)

DOTYCZY: przetargu (licytacji ustnej) w dniu .......... 2019r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych/zabudowanych, położonych ………............................................

Ja niżej podpisana/y.................................................................................................................................

Adres zameldowania ..................................................................................................................

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………………………………….

Seria i nr dowodu osobistego ................................................... Pesel......................................

Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium: ..................................................................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego .......................................................................................................

1.Oświadczam, że :

a) dokonałem /łam osobiście oględzin przedmiotu przetargu (licytacji ustnej)

b) otrzymałem/łam wszelkie niezbędne informacje umożliwiające wzięcie udziału wprzetargu(licytacji ustnej).

2.Oświadczam, że nie wnoszę żadnych zastrzeżeń co do przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) ani do dokumentacji przetargu (licytacji ustnej).

3.Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przetargu (licytacji ustnej) i akceptuję zawarte w nim warunki.

Data i podpis przystępującego do licytacji

………………………………………………………………

Załącznik nr 1 A do Regulaminu przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółdzielni„Samopomoc Chłopska” w Wiązownie.

…………………………………………..Wiązowna, dnia ……….………… 2019r................................................

/Nazwa i adres Uczestnika licytacji/

GS „ SCH” w Wiązownie ul. Lubelska 57

O Ś W I A D C Z E N I E

Oakceptacji warunków uczestnictwa w przetargu (licytacji ustnej)

DOTYCZY: przetargu (licytacji ustnej) w dniu .......... 2019r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych/zabudowanych, położonych ………............................................

Ja niżej podpisana/y/ My niżej podpisani …………………..................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………..z siedzibą w ................................................................................................................................

REGON …………………………………. NIP ………………………………… KRS ……………………………………………..

Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium: ..................................................................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego .......................................................................................................

1.Oświadczam, że :

a) dokonałem /liśmy osobiście oględzin przedmiotu przetargu (licytacji ustnej)

b) otrzymałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje umożliwiające wzięcie udziału wprzetargu (licytacji ustnej).

2.Oświadczam/y, że nie wnoszę żadnych zastrzeżeń co do przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) ani do dokumentacji przetargu (licytacji ustnej).

3.Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Regulaminem przetargu (licytacji ustnej) i akceptuję/my zawarte w nim warunki.

Data i podpis przystępującego/ych do licytacji

…………………………………………………………………………………………………..

wzór

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ( art. 23 ust. 1 i 2 oraz art.24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami),

Ja niżej podpisany,

……………………………………………………………………..…………………………….

(Imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

( Adres stałego zameldowania)

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 ze zmianami) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przetargu ustnego-licytacji na sprzedaż nieruchomości

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku wygrania przetargu wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawierających imię i nazwisko na tablicy ogłoszeń Gminnej Spółdzielni „SCh” w Wiązownie oraz udostępnienie ich kancelarii notarialnej.

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

……………………………………..………………………………………………

/podpis /


wzór

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ( art. 23 ust. 1 i 2 oraz art.24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami),

Ja niżej podpisany,

……………………………………………………………………..…………………………….

(Imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

( Adres stałego zameldowania)

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 ze zmianami) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przetargu ustnego-licytacji na sprzedaż nieruchomości

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku wygrania przetargu wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawierających imię i nazwisko na tablicy ogłoszeń Gminnej Spółdzielni „SCh” w Wiązownie oraz udostępnienie ich kancelarii notarialnej.

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

……………………………………..………………………………………………

/podpis /

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 

Brak.